રાજકોટનું આણંદપર સૌથી વધુ આવક ધરાવતું ઇ-ગ્રામ સેન્ટર બન્યું

રાજકોટનું આણંદપર સૌથી વધુ આવક ધરાવતું ઇ-ગ્રામ સેન્ટર બન્યું

  • રાજકોટ જીલ્લાના આણંદપરમાં આવેલું ઇ-ગ્રામ સેન્ટર સૌથી વધુ આવક ધરાવતું ઇ-ગ્રામ સેન્ટર બન્યું છે. PPP મોડલ આધારે બનાવાયેલા આ ઇ-ગ્રામ સેન્ટર ખાતે લાઇટ બીલ, આવકનું પ્રમાણપત્ર, ઇ-શ્રમ કાર્ડ, આધારકાર્ડ, સરકારી સેવા માટે ભરતી ફોર્મ, PMJAY કાર્ડ વગેરે કાર્યો સરળતાથી થઇ રહ્યા છે. નજીવી ફીમાં લોકો અનેક સરકારી સેવાનો લાભ લઇ રહ્યા છે.

ઇ-ગ્રામ કેન્દ્ર

  • ઇ-ગ્રામ કેન્દ્ર દેશના ગ્રામીણ અને દૂરના વિસ્તારોમાં નાગરિકોને જાહેર સેવાઓ, સામાજિક કલ્યાણ યોજનાઓ, આરોગ્ય-સંભાળ યોજનાઓ, નાણાકીય યોજનાઓ, શિક્ષણ અને કૃષિ સેવાઓ પહોંચાડવા માટેના સિંગલ વિન્ડો પોઇન્ટ છે. આ અખિલ ભારતીય નેટવર્ક છે જે આપણા દેશના વિવિધ લોકોને સેવા આપે છે. ભારતના દરેક નાગરિકોને વિવિધ સરકારી યોજનાઓ અને સેવાઓની ઍક્સેસ આપવા અને ઓફર કરવા માટે સરકાર દ્વારા મહાન પહેલ છે.

Leave a Comment

Share this post