અલ્પજીવી હેલોજનને મુક્ત કરીને ગ્રહને ઠંડુ કરવામાં મહાસાગરોનું યોગદાન

અલ્પજીવી હેલોજનને મુક્ત કરીને ગ્રહને ઠંડુ કરવામાં મહાસાગરોનું યોગદાન

  • એક નવા અભ્યાસ અનુસાર મહાસાગરો કાર્બન ડાયોક્સાઇડને શોષવા અને આબોહવાને મધ્યસ્થ કરવા ઉપરાંત ક્લોરિન, બ્રોમિન અને આયોડિન જેવા અલ્પજીવી હેલોજનને મુક્ત કરીને ગ્રહને ઠંડક પણ આપે છે. નેચરમાં પ્રકાશિત થયેલા અભ્યાસના અનુસાર વર્તમાનમાં આ હેલોજન ઠંડકમાં 8-10 ટકા યોગદાન આપે છે, જે 2100 સુધીમાં વધીને 18-31 ટકા થઈ શકે છે.
  • અલ્પજીવી હેલોજન, જેનું આયુષ્ય વાતાવરણમાં છ મહિના કરતાં ઓછું હોય છે, તે કુદરતી રીતે મહાસાગરો દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે. અલ્પજીવી હેલોજન એ ક્લોરિન, બ્રોમિન અને આયોડિન સંયોજનોનો સંદર્ભ આપે છે, જે વાતાવરણમાં પ્રમાણમાં ટૂંકો (છ મહિના કરતાં ઓછો) જીવનકાળ ધરાવે છે. આ હેલોજન ઠંડક અને ગરમીની અસરોમાં ફાળો આપીને પૃથ્વીની આબોહવા પ્રણાલીમાં ભૂમિકા ભજવે છે.

Leave a Comment

TOPICS : ,

Share this post