વન અને પર્યાવરણીય મુદ્દાઓની બાબતોમાં મદદ કરવા માટે નવી CECની રચના

વન અને પર્યાવરણીય મુદ્દાઓની બાબતોમાં મદદ કરવા માટે નવી CECની રચના

  • કેન્દ્ર સરકારે 18 ઓગસ્ટ, 2023ના રોજ સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશના જવાબમાં કાયમી સેન્ટ્રલ એમ્પાવર્ડ કમિટી (CEC) ની રચના કરી છે.
  • પર્યાવરણ મુદ્દાઓ પરની સમિતિ, જે અત્યાર સુધી તદર્થ રહી હતી, તેને હવે કાયમી વૈધાનિક સંસ્થા તરીકે માન્યતા આપવામાં આવશે. ફોરેસ્ટ કન્ઝર્વેશન (એમેન્ડમેન્ટ) બિલ, 2023 પસાર થયા પછી તરત જ CECની રચના કરી છે.
  • CEC ની રચના સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા 2002માં કરવામાં આવી હતી અને શરૂઆતમાં પર્યાવરણીય અનુપાલન અને સંરક્ષણ સંબંધિત બાબતો માટે વોચડોગ તરીકે કાર્યરત હતી.
  • નવા CECમાં એક અધ્યક્ષ અને એક સભ્ય સચિવ અને ત્રણ નિષ્ણાત સભ્યો હશે, જેમને કેન્દ્ર દ્વારા નામાંકિત અને નિયુક્ત કરવામાં આવશે.

Leave a Comment

Share this post