દીપક મોહંતીની PFRDAના અધ્યક્ષ તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી

દીપક મોહંતીની PFRDAના અધ્યક્ષ તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી

 • દીપક મોહંતીની પેન્શન ફંડ રેગ્યુલેટરી એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી (PFRDA)ના અધ્યક્ષ તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે.તેઓ ચાર્જ સંભાળ્યાની તારીખથી 65 વર્ષની ઉંમર સુધી અથવા આગળના આદેશો સુધી, બેમાંથી જે વહેલું હોય ત્યાં સુધી આ પદ સંભાળશે. આ પહેલા, તેઓ પેન્શન ફંડના નિયમનની દેખરેખ માટે બે વર્ષ સુધી PFRDAના પૂર્ણ-સમયના સભ્ય (અર્થશાસ્ત્ર) હતા.

PFRDA સંપૂર્ણ સમયના સભ્ય

 • કેન્દ્ર સરકારે એ મમતા શંકર, IES (1993), ખાદ્ય અને જાહેર વિતરણ વિભાગમાં વરિષ્ઠ આર્થિક સલાહકારને PFRDAમાં સંપૂર્ણ સમયના સભ્ય (અર્થશાસ્ત્ર)ના પદ પર નિયુક્ત કર્યા છે.
 • ડીએફએસના એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડર મુજબ, તેણીની નિમણૂક ત્રણ વર્ષના સમયગાળા માટે અથવા તેણી 62 વર્ષની થાય ત્યાં સુધી અથવા આગળના આદેશો સુધી, જે વહેલામાં વહેલી તકે હોય ત્યાં સુધી માન્ય છે.
 • PFRDAમાં સભ્ય (કાયદા ) ની જગ્યા ખાલી છે.

PFRDA : Pension Fund Regulatory and Development Authority

 • પેન્શન ફંડ રેગ્યુલેટરી એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી (PFRDA) એ ભારતમાં પેન્શનની એકંદર દેખરેખ અને નિયમન માટેની નિયમનકારી સંસ્થા છે .
 • તે ભારત સરકારના નાણા મંત્રાલયના અધિકારક્ષેત્ર હેઠળ કાર્ય કરે છે
 • સ્થાપના : 23 ઑગસ્ટ 2003
 • PFRDA એક્ટ : 1 લી ફેબ્રુઆરી, 2014
 • મુખ્યાલય: નવી દિલ્હી
 • અધ્યક્ષ : દીપક મોહંતી

PFRDAનું માળખું :

 • સભ્યો : 1 અધ્યક્ષ અને વધુમાં 6 સભ્યો
 • જેમાંથી ઓછામાં ઓછા ત્રણ પૂર્ણ-સમયના સભ્યો હોવા જોઈએ, જે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા નિયુક્ત કરવામાં આવશે.
 • National Pension System (NPS): 1 લી જાન્યુઆરી, 2004

Leave a Comment

TOPICS : ,

Share this post