ભારતીય વિકાસ અને આર્થિક સહાય યોજના (IDEAS)

ભારતીય વિકાસ અને આર્થિક સહાય યોજના (IDEAS)

  • ભારત સરકારની ભારતીય વિકાસ આર્થિક સહાય યોજના(IDEAS) હેઠળ શ્રીલંકાને વધુ પચાસ બસોની મદદ કરી છે.
  • આ યોજના હેઠળ, ભારતના વિદેશ મંત્રાલય (MEA) દ્વારા ભલામણ કરવામાં આવેલ વિકાસલક્ષી અને અન્ય પ્રોજેક્ટના સમર્થન માટે સરકાર સમર્થિત નિકાસ અને આયાત બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (EXIM બેંક) દ્વારા લાઈન્સ ઓફ ક્રેડિટ (LoCs) ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે છે. તે વિદેશમાં ભારતની સકારાત્મક છબી બનાવવા ઉપરાંત ભારતના રાજકીય, આર્થિક અને વ્યૂહાત્મક હિતોને પ્રોત્સાહન આપે છે.
  • IDEA સ્કીમ શરૂઆતમાં ઇન્ડિયા ડેવલપમેન્ટ ઇનિશિયેટિવ તરીકે ઓળખાતી હતી તેની શરૂઆત વર્ષ 2003-04ના કેન્દ્રીય બજેટમાં નાણામંત્રી દ્વારા કરવામાં આવેલી જાહેરાતમાં થઈ હતી.

EXIM બેંક

  • એક્ઝિમ બેંકની સ્થાપના ભારત સરકાર દ્વારા એક્સપોર્ટ-ઈમ્પોર્ટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા એક્ટ,1981 હેઠળ કરવામાં આવી હતી.
  • એક્ઝિમ બેંક વિદેશી નાણાકીય સંસ્થાઓ, પ્રાદેશિક વિકાસ બેંકો, સાર્વભૌમ સરકારો અને વિદેશની અન્ય સંસ્થાઓને ક્રેડિટ લાઇન્સ (LOCs) વિસ્તારે છે, જેથી તે દેશોમાં ખરીદદારોને વિલંબિત ક્રેડિટ શરતો પર ભારતમાંથી વિકાસલક્ષી અને માળખાકીય પ્રોજેક્ટ્સ, સાધનો, માલસામાન અને સેવાઓની આયાત કરી શકાય.જેમાં ટેકનોલોજીની આયાત અને નિકાસ ઉત્પાદન વિકાસ, નિકાસ ઉત્પાદન, નિકાસ માર્કેટિંગ, પ્રી-શિપમેન્ટ અને પોસ્ટ-શિપમેન્ટ અને વિદેશી રોકાણનો સમાવેશ થાય છે.

Leave a Comment

Share this post