આંતરરાષ્ટ્રીય ખાણ જાગૃતિ દિવસ

આંતરરાષ્ટ્રીય ખાણ જાગૃતિ દિવસ

  • 4 એપ્રિલને ખાણ જાગૃતિ અને ખાણ ક્રિયામાં સહાયતા માટેના આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ તરીકે મનાવવામાં આવે છે.
  • 8 ડિસેમ્બર 2005ના રોજ UN જનરલ એસેમ્બલી દ્વારા આ દિવસની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી.
  • વિશ્વભરમાં ખાણ ક્રિયા સમુદાયનું નેતૃત્વ યુનાઈટેડ નેશન્સ માઈન એક્શન સર્વિસ (UNMAS) દ્વારા કરવામાં આવે છે.
  • 2023 ની થીમ “Mine Action Cannot Wait” છે.

Leave a Comment

TOPICS : ,

Share this post