સેન્ટ્રલ ઇલેક્ટ્રિસિટી રેગ્યુલેટરી કમિશન(CERC)ના નવા અધ્યક્ષ

સેન્ટ્રલ ઇલેક્ટ્રિસિટી રેગ્યુલેટરી કમિશન(CERC)ના નવા અધ્યક્ષ

  • જિષ્ણુ બરુઆ વિદ્યુત નિયામક સેન્ટ્રલ ઇલેક્ટ્રિસિટી રેગ્યુલેટરી કમિશન (CERC)ના નવા અધ્યક્ષ બન્યા છે.
  • સેન્ટ્રલ ઇલેક્ટ્રિસિટી રેગ્યુલેટરી કમિશન ( સીઇઆરસી ), ભારતમાં પાવર સેક્ટરનું મુખ્ય નિયમનકાર, એક વૈધાનિક સંસ્થા છે જે ઇલેક્ટ્રિસિટી એક્ટ 2003 ની કલમ 76 હેઠળ અર્ધ-ન્યાયિક દરજ્જા સાથે કાર્યરત છે.
  • CERC રચના : 24 જુલાઈ 1998

Leave a Comment

Share this post