પીએમ ગતિ શક્તિ વર્કશોપ

પીએમ ગતિ શક્તિ વર્કશોપ

  • પશ્ચિમ અને મધ્ય ઝોન માટે પ્રથમ PM ગતિ શક્તિ પ્રાદેશિક કાર્યશાળા ફેબ્રુઆરી 2023માં ગોવામાં યોજાઈ હતી.વર્કશોપમાં આયોજન માટે કેન્દ્રીય મંત્રાલયો અને રાજ્ય વિભાગો દ્વારા અપનાવવામાં આવેલા નેશનલ માસ્ટર પ્લાન (NMP)ના ઉપયોગના કિસ્સાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. આ યોજનામાં વિવિધ મંત્રાલયો અને રાજ્ય સરકારોની ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર યોજનાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે અને 13 ઓક્ટોબર 2021ના રોજ PM મોદી દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યો હતો.

પીએમ ગતિ શક્તિ

  • Gati Shakti – National Master Plan for Multi-modal Connectivity
  • શરૂઆત : 13 ઓકટોબર 2021
  • PM ગતિ શક્તિ યોજના 16 જેટલા કેન્દ્રીય મંત્રાલયો અને વિભાગો દ્વારા આયોજિત અને શરૂ કરાયેલી માળખાકીય પહેલને એક કરવા માટે કેન્દ્રિય પોર્ટલની કલ્પના કરે છે. તે તમામ સંબંધિત વિભાગોને એક પ્લેટફોર્મ પર જોડીને પ્રોજેક્ટ્સને વધુ ઝડપ (ગતિ) અને શક્તિ (શક્તિ) આપવાનું અભિયાન છે.

Leave a Comment

TOPICS : ,

Share this post