રાજસ્થાન અંધત્વ નિયંત્રણ નીતિ લાગુ કરનાર પ્રથમ રાજ્ય બન્યું

“દૃષ્ટિનો અધિકાર” સુનિશ્ચિત કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે અંધત્વને નિયંત્રિત કરવા માટેની નીતિ લાગુ કરનાર રાજસ્થાન પ્રથમ રાજ્ય બન્યું છે.

  • રાજ્યમાં દૃષ્ટિની ક્ષતિથી પીડિત ત્રણ લાખથી વધુ લોકોના જીવનમાં પ્રકાશ લાવવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે આ નીતિ રજૂ કરવામાં આવી છે.
  • 2020માં દેશમાં અંધત્વનો વ્યાપ દર 1.1 ટકા હતો અને અંધત્વ નિયંત્રણ નીતિ દ્વારા તેને 0.3 ટકા સુધી લાવવા માટે કામ કરવામાં આવશે.
  • નીતિ હેઠળ, રાજસ્થાન સરકાર ફરજિયાતપણે તમામ સરકારી મેડિકલ કોલેજોમાં કેરાટોપ્લાસ્ટી કેન્દ્રો અને આંખની બેંકો ચલાવશે.
  • તેમજ ખાનગી સંસ્થાઓ અને એનજીઓ દ્વારા એકત્ર કરાયેલા કોર્નિયા જે સરકાર પાસેથી નાણાકીય મદદ મેળવે છે તે સરકારી સંસ્થાઓને પ્રાથમિકતાના આધારે આપવાના રહેશે.

Leave a Comment

Share this post