રાષ્ટ્રીય કેમિકલ્સ એન્ડ ફર્ટિલાઇઝર્સ(RCF)ને ‘નવરત્નનો દરજ્જો’ મળ્યો

રાષ્ટ્રીય કેમિકલ્સ એન્ડ ફર્ટિલાઇઝર્સ(RCF)ને ‘નવરત્નનો દરજ્જો’ મળ્યો

  • રાષ્ટ્રીય કેમિકલ્સ એન્ડ ફર્ટિલાઇઝર્સ (RCF)ને ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ પબ્લિક એન્ટરપ્રાઇઝ (DPE) દ્વારા ‘નવરત્નનો દરજ્જો’ આપવામાં આવ્યો છે. ‘નવરત્ન સ્ટેટસ’ હોદ્દો RCFને નોંધપાત્ર નાણાકીય સ્વાયત્તતા સાથે ભારતમાં જાહેર ક્ષેત્રના સાહસોના પસંદગીના જૂથોમાંથી એક તરીકે સશક્ત બનાવે છે.
  • નવરત્ન કંપનીઓ એ ભારતમાં જાહેર ક્ષેત્રની નવ કંપનીઓનું જૂથ છે કે જેઓ કેન્દ્ર સરકારની મંજૂરીની જરૂર વગર રૂ. 1000 કરોડ સુધીનું રોકાણ કરવા માટે નાણાકીય સ્વતંત્રતા ધરાવે છે.

રાષ્ટ્રીય કેમિકલ્સ એન્ડ ફર્ટિલાઇઝર્સ(RCF)

  • ભારતીય કેન્દ્રીય જાહેર ક્ષેત્રનો ઉપક્રમ છે, જે રાસાયણિક અને ખાતરોનું ઉત્પાદન કરે છે અને તે મુંબઈ સ્થિત છે. તે ભારત સરકારની માલિકી અને રસાયણ અને ખાતર મંત્રાલયના વહીવટી નિયંત્રણ હેઠળ છે. RCF ભારતમાં ચોથું સૌથી મોટું સરકારી માલિકીનું ખાતર-ઉત્પાદક છે.
  • રાષ્ટ્રીય કેમિકલ્સ એન્ડ ફર્ટિલાઇઝર્સ લિમિટેડની સ્થાપના 1978માં ફર્ટિલાઇઝર કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયાના પુનર્ગઠનના પરિણામે કરવામાં આવી હતી. RCF ઔદ્યોગિક રસાયણોની વિશાળ શ્રેણી સાથે યુરિયા અને જટિલ ખાતર (NPK)નું ઉત્પાદન કરે છે.
  • તે IFFCO, NFL અને KRIBHCO પછી ભારતમાં 4થું સૌથી મોટું યુરિયા ઉત્પાદક છે. ભારત સરકાર કંપનીની શેર મૂડીનો 75% હિસ્સો ધરાવે છે.

Leave a Comment

TOPICS : ,

Share this post