શાંતિ લાકરાની ગ્લોબલ નર્સિંગ એવોર્ડ 2023 માટે ફાઇનલિસ્ટ તરીકે પસંદગી

શાંતિ લાકરાની ગ્લોબલ નર્સિંગ એવોર્ડ 2023 માટે ફાઇનલિસ્ટ તરીકે પસંદગી

  • ભારતની  નર્સ શાંતિ લાકરાને એસ્ટર ગાર્ડિયન્સ ગ્લોબલ નર્સિંગ એવોર્ડ 2023 માટે ફાઇનલિસ્ટ તરીકે પસંદ કરવામાં આવી છે. લાકરા પોર્ટ બ્લેરની એક હોસ્પિટલમાં નર્સ તરીકે કામ કરે છે. એવોર્ડના વિજેતાને $25,000 નું રોકડ ઇનામ મળશે. વિજેતાની જાહેરાત આંતરરાષ્ટ્રીય નર્સ દિવસ – 12 મે 2023ના રોજ લંડનમાં ક્વીન એલિઝાબેથ II સેન્ટર ખાતે કરવામાં આવશે. આ એવોર્ડ વિશ્વભરની અસાધારણ નર્સોને ઓળખીને, દર્દીની સંભાળમાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપનાર નર્સોને સન્માનિત કરે છે.

Leave a Comment

Share this post