‘વિશ્વ આંતરધાર્મિક સદ્ભાવ સપ્તાહ’

‘વિશ્વ આંતરધાર્મિક સદ્ભાવ સપ્તાહ’

  • ‘વિશ્વ અંતરધાર્મિક સદ્ભાવ સપ્તાહ’ (World Interfaith Harmony Week) એ 2010માં યુનાઇટેડ નેશન્સ જનરલ એસેમ્બલીએ ફેબ્રુઆરીના પ્રથમ સપ્તાહ (1-7) દરમિયાન મનાવવાની જાહેરાત કરી હતી .
  • 23 સપ્ટેમ્બર, 2010ના રોજ યુએન જનરલ એસેમ્બલીમાં જોર્ડનના એચ.એમ. રાજા અબ્દુલ્લા II પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો .

Leave a Comment

TOPICS : ,

Share this post